Statutter for Utdanningsstipend

      Opplæringskontoret for Hotell, Restaurant- og Matfag, Møre og Romsdal.

1.     Opplæringskontoret i Hotell- og Næringsmiddelfag, Møre og Romsdal etablerer et utdannings- og Reisestipend. Størrelsen på beløpet er 70% av den til enhver tids avkastning på opplæringskontorets grunnkapital på kr 500 000,-.

2.     Stipendet bekjentgjøres innen 1. juni til alle aktuelle søkere og medlemsbedrifter i Opplæringskontoret, søknadsfrist er 1 september og tildeling skjer i oktober. 75 % av stipendet utbetales ved tildeling og de resterende 25% utbetales ved levering av skriftlig rapport. Stipendet kan under spesielle omstendigheter også tildeles utenom disse tidsrammer.

3.     Aktuelle kandidaters søknader om stipend rettes til Opplæringskontorets styre ved leder. Avgjørelse om tildeling tilligger styret. Stipendet tildeles lærlinger og tidligere lærlinger som har vært tilsluttet kontoret, i de fag som til enhver tid er representert i Opplæringskontoret og innen to år etter at fagbrev er blitt tildelt. Stipendets formål  skal være til videreutvikling ag hospitering i inn og utland, der søker har utgifter som ikke blir dekt på annen måte.

4.     Mottaker av stipend forplikter seg til å avgi skriftelig rapport til Opplæringskontoret. Videre forplikter mottaker å levere originalkvitteringer over de kostnader som er betalt med stipendet.

5.     Dersom det et år ikke blir tildelt stipend, eller at beløpet som tildeles er mindre enn rammen, skal differansen tilfalle grunnkapitalen.

6.     Disse statuetter gjelder inntil årsmøte vedtar endringer. Endringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

7.      Dersom Opplæringskontoret blir oppløst eller innstiller sin virksomhet vil dette stipendet falle bort. En viser til Opplæringskontorets vedtekter vedrørende oppløsning.